عوامل اجرایی کنفرانس
  • ریاست کنفرانس : دکتر مصطفی سلیمی فر
  • دبیر علمی : دکتر آرش آرین پور
  • دبیر اجرایی : دکتر معصومه عارف
مشاهده اطلاعات کامل کنفرانس

مدیریت

مدیریت دانش
مشتری مداری
توسعه بازار
نظریه سازمان های دانش بنیان
تفکر سیستمی در سازمان و مدیریت
مدیریت سرمایه های انسانی و فکری
پژوهش های تفسیری در علم سازمان و مدیریت

اقتصاد

بازار سرمایه
بازار پول و بانک
ارزهای دیجیتالی
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان

حسابداری

حاکمیت شرکتی
اخلاق در حسابداری
حسابداری زیست محیطی
کیفیت گزارش گری مالی
حسابداری مسئولیت های اجتماعی

حامیان کنفرانس

از اول دیماه 1400
لغایت 22 اردیبهشت 1401
ساعت 8 الی 15
29 اردیبهشت 1401
موسسه آموزش عالی عطار
تلفن تماس: ٠٥١٣٨٨٤٧٣٥٨
سالن فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس دبیرخانه

مشهد - بلوار کوثر - کوثر شمالی ٤٣ - موسسه آموزش عالی عطار

تلفن: ٠٥١٣٨٨٤٧٣٥٨